Raportari Administratia Fondului pentru Mediu


AMBALAJE

Conform art. 16 alin. (1) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje – “Operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea şi valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deşeurilor de ambalaje după cum urmează:

operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, […] sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, […];

operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională; 

operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;

operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.”

Conform art. 16 alin. (2) din Legea 249/2015 – “Pentru desfăşurarea activităţii, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să fie înregistraţi la Administraţia Fondului pentru Mediu, iar înregistrarea se face prin depunerea primei declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu."


Principalele obligaţii ce le revin operatorilor economici menţionaţi la art. 16 alin. (1) sunt:

 • să aibă o evidenţă cantitativă şi să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalajele introduse pe piaţa naţională, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport;
 • sa utilizeze un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje;
 • să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a ambalajelor care au devenit deşeuri;
 • să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deşeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1):
  • Obiectiv global de valorificare 65%;
  • Obiectiv global de reciclare 60%;
  • Obiectiv de reciclare hârtie-carton 70%;
  • Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET) 45%;
  • Din care obiectiv de reciclare PET 55%;
  • Obiectiv de reciclare sticlă 65%;
  • Obiectiv de reciclare oţel 70%;
  • Obiectiv de reciclare aluminiu 30%;
  • Obiectiv de reciclare lemn 50%.


Obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului se realizeaza:

 • Individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piaţă naţională;
 • prin intermediul unei organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011.
In cazul neîndeplinirii obligaţiilor de atingere a obiectivelor de reciclare şi valorificare, operatorii economici responsabili plătesc o penalitate de 2 lei/kg pentru diferenţa dintre obiectivele prevăzute şi ceea ce s-a realizat efectiv.

Prin urmare Environment Secure Solutions vine în sprijinul dumneavoastră oferindu-vă posibilitatea externalizării următoarelor servicii:

 • identificarea tipurilor de ambalaje aferente produselor introduse pe piaţa naţională;
 • consiliere pentru aplicarea sistemul de marcare şi identificare corespunzător;
 • determinarea cantitaţilor de ambalaje introduse lunar pe piaţa naţională pe tip de material şi tip de ambalaj primar, secundar şi de transport;
 • suport pentru realizarea obiectivelor fie individual sau prin intermediul unei organizaţii;
 • intermedierea relaţiilor dintre societate şi organizaţie;
 • întocmirea declaraţiilor în baza informaţiilor/documentelor puse la dispoziţie şi/sau a rapoartelor de reciclare;
 • depunerea declaraţiilor lunare la Administraţia Fondului pentru Mediu;
 • întocmirea şi depunerea raportărilor anuale necesare conform legislaţiei în vigoare, referitoare la ambalajele şi deşeurile de ambalaje gestionate.
Pentru mai multe detalii vă rugăm sa ne contactaţi!

ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE - EEE

Conform art. 38 lit. (2) din OUG 5/2015 – “Pentru a introduce pe piaţă EEE, producătorii […] au obligaţia de a se înscrie în registrul prevăzut la alin. (1), primind un număr de înregistrare care va fi comunicat de aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute EEE.

Conform art. 17 din OUG 5/2015 – “Începând cu data de 1 ianuarie 2016 […] producătorii de EEE sunt obligaţi să realizeze ratele de colectare minime prevăzute în tabelul din anexa nr. 6, […].

Principalele obligaţii ce le revin operatorilor economici conform normelor legislative în vigoare sunt:

 • pentru a introduce pe piaţa EEE, producătorii au obligaţia de a se inscrie în registrul naţional al producătorilor intocmit de ANPM;
 • să organizeze sisteme de preluare a DEEE provenite de la gospodării particulare, cu obligaţia preluării tuturor DEEE rezultate de la EEE introduse pe piaţă.
 • să realizeze ratele minime de colectare de cel puţin 40% pentru 2016, 45% pentru perioada 2017 - 2020 şi 65% pentru anul 2021;
 • să asigure finanţarea colectării, tratării, valorificării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a DEEE provenite de la gospodăriile particulare;
 • producătorul poate opta să indeplinească obligaţiile fie in mod individual, fie prin intermediul organizaţiilor colective;
 • să informeze cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, prin evidenţierea separată a acestor costuri;
 • să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informaţiile necesare în legătură cu obligaţia de a colecta separat DEEE, sistemele de predare şi colectare puse la dispoziţia lor, rolul utilizatorilor de EEE în reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a DEEE;
 • să marcheze în mod corespunzător cu simbolul pubela tăiata EEE introduse pe piaţă;
 • începând cu 2017:
  • să fie inregistraţi la AFM;
  • să stabilească lunar cantităţile de EEE şi BA introduse pe piaţă;
  • să declare lunar la AFM, până în data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile introduse pe piaţa natională de EEE;

În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de atingere a obiectivelor de reciclare şi valorificare, operatorii economici responsabili plătesc o penalitate de 4 lei/kg pentru diferenţa dintre dintre cantităţile de DEEE corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare şi cantităţile efectiv colectate.

BATERII ŞI ACUMULATORI - B&A
Conform legislatiei in vigoare Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi:

 • să organizeze colectarea de deşeuri de baterii şi acumulatori (DBA) în una dintre următoarele modalităţi:
  • individual;
  • prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic legal constituit;
 • să elaboreze şi să depună la ANPM, până la data de 28 februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piaţă a B&A, un raport care să cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi greutatea B&A introduşi pe piaţă si un alt raport care să cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor colectaţi;
 • să păstreze evidenţa datelor menţionate timp de 5 ani de la sfârşitul anului calendaristic în care a fost elaborate;
 • să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea B&A introduşi pe piaţă, ale DBA colectate;
 • să stabilească sisteme de colectare adecvate pentru DBA, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare, care:
  • să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de DBA la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, ţinând seama de densitatea populaţiei;
  • să impună distribuitorilor să primească gratuit înapoi DBA, atunci când aceştia furnizează B&A noi;
  • să nu implice niciun cost pentru utilizatorii finali care se debarasează de DBA şi nicio obligaţie de a cumpăra B&A noi;
  • să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare pentru DEEE
 • să colecteze deseurile de bateriile şi acumulatori de la utilizatorii finali