Acte de reglementare

Conform definiţiei de la art. 2 pct. 2. din OUG 195/2005 privind protecţia mediului act de reglementare înseamnă "decizia etapei de încadrare, aviz de mediu, acord de mediu, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic".

Autorizaţia de Mediu

Autorizaţie de mediu înseamnă "actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare al unei activităţi existente sau al unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune". 

Acord de mediu

Acord de mediu înseamnă "actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect".

Aviz de mediu

Aviz de mediu înseamnă "actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării".

Autorizaţia de gospodărire a apelor

Potrivit Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare apele subterane pot fi utilitate şi în alte scopuri decât alimentarea cu apă a populaţiei şi animalelor numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor. 

Acord de preluare ape uzate

În conformitate cu art. 7 din anexa nr. 2 din Hotarârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate -  "Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, precum şi a contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat cu acesta.".


Environment Secure Solutions SRL vă oferă suport pentru a identifica necesitatea deţinerii actelor de reglementare, iar ulterior vă asigură intocmirea documentaţiei tehnice şi depunerea acesteia la autoritaţile competente în vederea emiterii actelor de reglementare.